מטרת החוק היא להסדיר בחקיקה את פעילותם של בתי הדיור המוגן ולהנהיג קודי התנהלות ברורים.

מידע כללי

 • מטרת החוק היא להסדיר בחקיקה את פעילותם של בתי הדיור המוגן ולהנהיג קודי התנהלות ברורים.
 • החוק גובש במשך למעלה מ-3 שנים ומשלב 3 הצעות חוק פרטיות.
 • מועד כניסת החוק לתוקף –3 בדצמבר 2012
 • החוק ייכנס לתוקף בצורה הדרגתית –ברובו עד 3 שנים.

רישיון בית הדיור המוגן

 • לראשונה כל מפעיל מחויב בקבלת רישיון הפעלה כתנאי להפעלת בית הדיור המוגן.
 • בכל בית יתבצע תהליך של פיקוח ובקרה של משרד הרווחה והשירותים החברתיים.

סל השירותים לדייר

 • החוק מפרט שירותים שעל הבית לספק לדייר במסגרת דמי האחזקה.(יכנס לתוקף ב-2015).
 • בין השירותים האלה כלולים שירותי אחזקה, שירותי ניקיון (למעט לדירות), מתן שירותי בריאות בידי אחות, שירותי עזרה ראשונה ועוד.
 • דיירים קיימים ימשיכו לקבל את רמת השירותים כפי שהובטחה להם בהסכם.

כללים לגביית תשלומים נוספים

 1. שירותים שהמפעיל התחייב בהם במסגרת דמי האחזקה-ללא עלות נוספת.
 2. שירותים נוספים שהבית מאפשר במסגרת ההסכם, הכלולים בדמי האחזקה, למרות שלא חובה להעניק אותם.(אם קיימים).
 3. שירותים שהבית הציע בעלות נוספת.
 4. גביית תשלומים מדייר תהיה רק ע"פ מה שסוכם או יסוכם בעתיד עמו.

דמי אחזקה

 • תעריף דמי האחזקה יעלה בהתאם לשיעור עליית המדד.
 • במידה והוצאות תפעול הבית יהיו גבוהות משיעור עליית המדד, החוק מאפשר להעלות את דמי האחזקה יותר משיעור עליית המדד ,אך לא יותר מהשיעור שבהסכם ההתקשרות.  (בהסכמים שמוקדמים לחוק – אם נקבע שיעור כזה).

בטוחות כספי הפיקדון
קיימות 4 אפשרויות, להבטחת השבת כספי הפיקדון:

 • ערבות בנקאית.
 • ביטוח בחוזה ביטוח.
 • העברת 40% מכספי הפיקדון לידי נאמן.
 • רישום משכנתא מדרגה ראשונה, לטובת הדייר.
 • מפעיל הבית יציע לדייר אחת מן הבטוחות השונות (ע"פ החלטתו).
 • מפעיל הבית הוא הקובע לגבי החלופה הנבחרת.
 • הדייר יישא ב 80% מעלות הבטוחה.
 • הדייר רשאי לוותר על קבלת הבטוחה, או חלקה.
 • במסלול דמי כניסה – כל עוד יש יתרת פיקדון.

הצמדת כספי הפיקדון

 • החוק קובע כי כספי הפיקדון יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן בלבד.
 • במקרים בהם הפיקדון צמוד דולר- במועד כניסת החוק לתוקף (3/12/12) התבצע שיערוך של יתרת הפיקדון מדולר לשקלים ומיום זה תוצמד היתרה למדד.

מגורי מטפל
לדייר הזכות להלין מטפל בדירתו, באחריותו ובמימונו בכפוף לכמה תנאים:

 • קבלת אישור הבית, אחרי שהועדה המקצועית של הבית או רשות המדינה אישרו קיומו של צורך רפואי או תפקודי.
 • הדירה מותאמת למגורי אדם נוסף .
 • כל העסקה של מטפל צריכה להיעשות ע"פ חוק.

מחלקה סיעודית
בבתי דיור מוגן שבהם  250 דירות ויותר, קיימת חובת הקמת מחלקה סיעודית, או הסדר עם מח' סיעודית שנמצאת בסמיכות לדיור המוגן.

פינוי דייר מדירתו
רק אם יתקיימו הנסיבות שמופרטות בחוק ניתן לפנות דייר מדירתו:

 • הדייר הפר את ההסכם הפרה יסודית ולא תיקן את ההפרה. (לדוגמא-תשלומים במועד)
 • בית המשפט החליט על ביטול ההסכם בהתאם לתנאי ההסכם.
 • בשל מצב בריאותו של הדייר לפי קביעת הצוות המקצועי (רופא, אחות, עו"ס).
 • החלטת בית משפט לפירוק במכירת הנכס (אחרי מציאת דיור חלופי לדיירים).
 • ההסכם בוטל על ידי אחד מהצדדים בתוך תקופת הניסיון, או על ידי הדייר בתום תקופת הניסיון.

ועד דיירים

 • דיירים רשאים למנות נציגות מטעמם.
 • תפקיד הועד לשמש נציג של הדיירים בנושאים המשותפים להם, כלפי בית הדיור המוגן, רשויות המדינה וגופים נוספים.
 • הועד לא מוסמך, מכוח החוק, לייצג את הדיירים בהליך משפטי ולהתקשר בהסכמים בשם הדיירים. העסקת עובדים באמצעות הבית או באמצעות הדייר
 • עובד בית הדיור המוגן -שנמצא במגע ישיר ומתמשך עם הדיירים- יאושר ע"י הממונה על בתי הדיור המוגן מטעם משרד הרווחה.
 • דייר רשאי להתקשר עם נותן שירות (לדוגמא אנשי ניקיון, איש תחזוקה). עליו להודיע על כך לבית והבית רשאי להתנגד.
 • התנגדות הבית להעסקת נותן שירות ע"י הדייר – רק מטעמים סבירים.

השלכות על הסכמים קיימים
רב סעיפי החוק חלים גם על ההסכמים שנקשרו לפני כניסתו לתוקף.
למידע נוסף כנסו לדף הבית של בית בלב דיור מוגן